Termeni & ObligatiiOBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Să asigure mijlocul de transport adecvat, a cărui capacitate este suficientă şi în stare corespunzătoare, la data şi ora fixată, conform comenzii ferme a Beneficiarului şi în condiţiile stabilite de comun accord
Să ia în primire marfa şi să întocmească după primirea mărfii, documentele de transport
Să supravegheze încărcarea şi descărcarea mijlocului de transport atât la locul de încărcare al beneficiarului cât şi la locul de descărcare. Drepturile şi obligaţiile prestatorului în privinţa încărcării şi descărcării mărfurilor sunt conforme cu reglementările acordului CMR, ale acordului TIR precum şi cu celelalte reglementări ale legislaţiei de transport internaţionale şi naţionale
Să încarce şi să descarce marfa în şi din mijloacele de transport
OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Să îndrume şi să furnizeze toate informaţiile necesare pentru efectuarea transporturilor în timp şi pe ruta stabilită
Să încredinţeze prestatorului toate documentele necesare pentru transportul de mărfuri
Să confirme în documentele de transport efectuarea transportului, recepţionarea şi integritatea mărfurilor sau orice altă observaţie privind starea acestora
Beneficiarul va asigura efectuarea plăţii formalităţilor vamale atât la export cât şi la import
Să plătească contravaloarea serviciilor de transport efectuate în baza prezentului contract
Să plătească taxa de staţionare pentru depăşirea timpului de staţionare acordat
Să completeze integral, să semneze şi să ştampileze formularul de comandă
Să emiită gărănţie în favoarea Prestatorului pentru a asigura plata serviciilor efectuate. În acest sens, la descărcarea mărfii Beneficiarul va remite Prestatorului o filă de CEC în alb, semnată şi stampilată sau un BO semnat şi stampilat, avalizat de către asociatul şi administratorul firmei, care va fi utlizat de către Prestator pentru recuperarea debitelor sale ca urmare a neefectuării plăţii de către Beneficiar conform formularului de comandă.
DREPTURILE PRESTATORULUI
Să refuze eliberarea mărfii la destinaţie pentru neplata taxelor de transport sau nerestituirea unui exemplar din documentul de transport subscris de cărăuş, existenţa unui sechestru asigurator sau pentru motive de ordine publică, în baza unor reglementări vamale, sanitare ori de poliţie;
Să i se restituie cheltuielile necesare şi utile ce le-a făcut cu transportul mărfii, taxele vamale, de magazinaj, avansuri, precum şi preţul de transport convenit ori obişnuit;
de gaj şi de retenţie pentru mărfurile transportate, în baza căruia cere judecătoriei vânzarea totală sau parţială a mărfii;
Are drept de retenţie asupra mărfurilor transportate până când primeşte preţul convenit pentru transportul efectuat;
Are drept de retenţie asupra mărfurilor dacă nu i s-a restituit exemplarul scrisorii de transport semnat de el. Cărăuşul are deci privilegiul asupra mărfurilor transportate până la predarea lor destinatarului.
PREŢUL TRANSPORTULUI
Preţul transportului este cel menţionat în formularul de comandă. Pentru depăşirea timpului de staţionare acordat se va percepe o taxă de staţionare de 500 Euro / zi.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Răspunderea beneficiarului
În cazul în care pe durata transportului se constată de către organele de control abilitate de lege, că s-a depăşit greutatea maximă admisă prin lege, corespunzătoare categoriei de drum pe care se efectuează transportul, iar beneficiarul nu a anunţat transportatorul în scris pentru a obţine autorizaţiile necesare efectuării transportului respectiv, beneficiarul se obligă să suporte toate amenzile şi penalităţile care se aplică transportatorului
Beneficiarul va răspunde pentru plata la termen a contravaloarei transportului, orice întârziere ducând la plată de penalităţi
Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea pentru orice consecinţe nefavorabile rezultate ca urmare a unor date incorecte sau incomplete privind comanda de transport cât şi documentele însoţitoare ale mărfii
Răspunderea prestatorului
În cazul avarierii mărfii în timpul transportului şi din culpa prestatorului, despăgubirea la care va fi obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii, fără alte daune
Dacă marfa a ajuns la destinaţie cu deprecieri calitative, datorită depăşirii termenului de executare a transportului, cărăuşul va fi obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare. Cărăuşul va fi exonerat de răspundere dacă va putea dovedi că pierderea sau avaria mărfurilor au fost cauzate din motive de forţă majoră, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura mărfii, etc
Exonerarea de răspundere: Părţile sunt exonerate de răspundere pentru cazurile de forţă majoră, dovedite cu acte legale. Prin forţă majoră se înţelege: fenomene naturale care împiedică derularea în condiţii de siguranţă a transportului; reglementări ale autorităţilor locale de tranzit; acţiuni militare; diversiuni, asediu; acţiuni organizate ale muncitorilor şi funcţionarilor
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
– Producerea efectelor contractului – eliberarea mărfurilor de către cărăuş şi primirea efectivă a acestora de către destinatar;
– Executarea contractului a devenit imposibil de realizat, ca urmare a unei cauze străine de voinţa cărăuşului: forţa majoră, caz fortuit, fapta expeditorului sau faptul unui terţ;
LITIGII
Neînţelegerile dintre părţile contractante în legătură cu clauzele şi executarea prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, dacă acest lucru nu este posibil va fi sesizată instanţa judecătorească competentă de la sediul Prestatorului.